Prawodawstwo UE mające zastosowanie do detergentów i środków czystości

Przepisy UE zapewniają, że wszystkie dostępne na rynku detergenty i środki czystości są bezpieczne dla użytkownika końcowego i środowiska naturalnego. W UE stosuje się najbardziej ambitny zbiór przepisów dotyczących wprowadzania chemikaliów do obrotu. Najważniejsze akty prawne dotyczące detergentów i środków czystości to:

  • REACH (Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów)
  • CLP (Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania)
  • BPR (Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych)
  • Rozporządzenie w sprawie detergentów

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) jest agencją UE odpowiedzialną za wdrażanie przepisów UE dotyczących chemikaliów. ECHA działa na rzecz bezpiecznego stosowania chemikaliów z korzyścią dla obywateli UE i środowiska. A.I.S.E. jest akredytowaną przez ECHA organizacją zrzeszającą zainteresowane podmioty współpracuje z ECHA na rzecz wdrożenia kluczowych przepisów, takich jak REACH, CLP i BPR.

REACH ma na celu poprawę bezpieczeństwa i wpływu chemikaliów na środowisko poprzez identyfikację ich swoistych właściwości. Rozporządzenie REACH, które weszło w życie 1 czerwca 2007 r., stało się ogólnym rozporządzeniem regulującym sprzedaż chemikaliów i produktów, w których są one stosowane. Składniki stosowane w detergentach i środkach czyszczących również podlegają przepisom REACH i są poddawane systematycznemu i dokładnemu przeglądowi pod kątem ich właściwości dotyczących zagrożeń i ryzyka. REACH reguluje również ograniczenia dotyczące wprowadzania do obrotu lub stosowania chemikaliów: w przypadku niedopuszczalnego poziomu ryzyka REACH określa ograniczenia, które należy stosować, na przykład zakaz ogólnodostępnej sprzedaży określonego składnika chemicznego.

Konsumenci zainteresowani szczegółami technicznymi Rozporządzenia REACH mogą uzyskać więcej informacji na branżowej stronie internetowej jak również na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanawia spójne ramy klasyfikacji i oznakowania chemikaliów zgodnie ze stwarzanymi przez nie zagrożeniami w celu zapewnienia korzyści dla ludzi i środowiska naturalnego. Rozporządzenie CLP (UE 1272 /2008) wdraża GHS w całej UE, Islandii, Liechtensteinie i Norwegii. Większość detergentów i środków czystości to mieszaniny, dlatego też muszą być one zgodne z przepisami i muszą być klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z wymaganiami CLP.

Rozporządzenie zawiera wytyczne dotyczące identyfikacji i klasyfikacji wszystkich preparatów pod względem zagrożenia, jakie stanowią one dla zdrowia ludzkiego i środowiska, takiego jak palność, toksyczność, skutki uwolnienia do wody itp. Zawiera ono również wytyczne dotyczące etykietowania i pakowania chemikaliów stosowanych w produktach. Oznakowanie to może być umieszczone na opakowaniu, tak jak ma to miejsce w przypadku produktów konsumenckich, lub w kartach charakterystyki dla produktów profesjonalnych używanych w zastosowaniach przemysłowych.

Konsumenci zainteresowani szczegółami technicznymi Rozporządzenia CLP mogą uzyskać więcej informacji na branżowej stronie internetowej.

Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (UE nr 528/2012), które weszło w życie w dniu 1 września 2013 r., reguluje produkty biobójcze w sposób zharmonizowany w całej Unii Europejskiej, aby zapewnić ich bezpieczne wprowadzenie do obrotu. Uchyla ono i zastępuje Dyrektywę 98/8/WE.

A.I.S.E. pomaga we wdrażaniu Rozporządzenia na kilka sposobów, uczestnicząc w dyskusjach i działaniach z Komisją Europejską, właściwymi organami i Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA). A.I.S.E. popiera cel, jakim jest zharmonizowany europejski rynek produktów biobójczych. Z zadowoleniem przyjmujemy nowe mechanizmy wprowadzone na mocy Rozporządzenia, takie jak pozwolenie unijne, zharmonizowana ocena ryzyka oraz pojęcie rodzin produktów biobójczych. Uważamy, że zharmonizowany rynek wewnętrzny produktów biobójczych przyczyni się do poprawy dostępności produktów i będzie stanowił zachętę do wprowadzania innowacji poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Zapewni również stosowanie tych samych wysokich standardów ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska w całej Unii Europejskiej

Konsumenci zainteresowani szczegółami technicznymi Rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych mogą uzyskać więcej informacji na branżowej stronie internetowej.

Niniejsze Rozporządzenie obowiązuje od 2005 r. i zastąpiło ono różne wcześniejsze środki legislacyjne. Wymaga ono, aby środki powierzchniowo czynne stosowane w detergentach spełniały surowe kryteria biodegradacji. Jest to ważne dla ochrony środowiska naturalnego, ponieważ większość detergentów i środków czyszczących jest odprowadzana do instalacji kanalizacyjnej i oczyszczana w oczyszczalniach ścieków. Rozporządzenie wymaga również udostępnienia na opakowaniu i w Internecie konkretnych informacji o produkcie, na przykład o obecności niewielkich ilości składników uczulających. Rozporządzenie zostało rozszerzone w celu ograniczenia stosowania fosforanów w produktach konsumpcyjnych przeznaczonych do prania oraz w tabletkach do mycia naczyń w zmywarkach automatycznych we wszystkich państwach UE od 2013 r. (UE 259/2012).

Konsumenci zainteresowani szczegółami technicznymi Rozporządzenia w sprawie detergentów mogą uzyskać więcej informacji na  branżowej stronie internetowej.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline