De EU-wetgeving die van toepassing is op was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen

De EU-regelgeving zorgt ervoor dat alle was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen die op de markt verkrijgbaar zijn, veilig zijn voor de eindgebruiker en het milieu. De EU past de meest ambitieuze regelgeving toe voor het in de handel brengen van chemische stoffen. De meest relevante onderdelen van de wetgeving voor was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn:

  • REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van chemische stoffen)
  • CLP (verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking)
  • BPR (verordening inzake biociden)
  • Detergentenverordening

Het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) is het EU-agentschap verantwoordelijk voor de uitvoering van de EU-wetgeving inzake chemische stoffen. ECHA werkt aan een veilig gebruik van chemische stoffen ten behoeve van de EU-burgers en het milieu. A.I.S.E. is een door ECHA geaccrediteerde belanghebbende en werkt samen met ECHA aan een succesvolle uitvoering van belangrijke wetgeving zoals REACH, CLP en BPR.

REACH heeft tot doel de veiligheid en het milieueffect van chemische stoffen te verbeteren door de identificatie van hun intrinsieke eigenschappen. REACH, dat op 1 juni 2007 in werking is getreden, is de overkoepelende verordening geworden die de verkoop van chemische stoffen en de producten die deze stoffen bevatten regelt. Ingrediënten die worden gebruikt in was- en reinigingsmiddelen zijn ook onderworpen aan REACH en zijn daarom systematisch en grondig beoordeeld op hun gevaren- en risico-eigenschappen. REACH regelt ook de beperkingen op het op de markt brengen of het gebruik van chemische stoffen: in geval van een onaanvaardbaar risiconiveau bepaalt REACH welke beperkingen moeten worden toegepast, bijvoorbeeld een verbod op de verkoop van een specifiek chemisch ingrediënt aan het grote publiek.

Consumenten die geïnteresseerd zijn in de technische details van de REACH-verordening kunnen meer lezen op de industriewebsite. Evenals de website van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA)

Het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen van de Verenigde Naties (hierna het "GHS" genoemd) stelt een consistent kader vast voor het classificeren en etiketteren van chemische stoffen in functie van hun gevaren ten behoeve van de mens en het milieu. De CLP-verordening (EU 1272 /2008) voert het GHS uit in de hele EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. De meeste was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn mengsels en moeten daarom conform CLP worden geclassificeerd, geëtiketteerd en verpakt.

De Verordening biedt een leidraad om alle preparaten te identificeren en in te delen op basis van het gevaar dat zij inhouden voor de menselijke gezondheid en het milieu, zoals hun ontvlambaarheid, toxiciteit, effecten bij het vrijkomen in water, enz.   

Het biedt ook richtsnoeren voor de etikettering en verpakking van chemische stoffen die in producten worden gebruikt. Deze etikettering kan worden aangebracht op de verpakking, zoals het geval is bij consumentenproducten, of via veiligheidsinformatiebladen voor professionele producten die in industriële toepassingen worden gebruikt.

Consumenten die geïnteresseerd zijn in de technische details van de CLP-verordening kunnen meer lezen op de industriewebsite.

De Biocidenverordening (EU nr. 528/2012) die op 1 september 2013 in werking is getreden, reguleert op geharmoniseerde wijze biociden in de hele Europese Unie om ervoor te zorgen dat ze veilig op de markt kunnen worden gebracht. Zij trekt de 98/8/EG in en vervangt deze.

A.I.S.E. helpt op verschillende manieren bij de uitvoering ervan door bij te dragen aan de besprekingen en activiteiten met de Europese Commissie, de bevoegde instanties en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). A.I.S.E. steunt de doelstelling van een geharmoniseerde Europese markt voor biociden. Wij verwelkomen de nieuwe mechanismen die door de verordening worden ingevoerd, zoals de toelating van de Unie, de geharmoniseerde risicobeoordeling en het concept van de biocidefamilies. Wij zijn van mening dat een geharmoniseerde interne markt voor biociden zal helpen om de beschikbaarheid van producten te verbeteren en stimulansen te bieden voor innovatie door de administratieve lasten te verminderen. Het zal er ook voor zorgen dat in de hele Europese Unie dezelfde hoge normen voor de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu worden toegepast.

Consumenten die geïnteresseerd zijn in de technische details van de Biocidenverordening kunnen meer lezen industriewebsite.

Deze verordening is van kracht sinds 2005, toen het verschillende eerdere wetgevingsmaatregelen verving. Deze verordening vereist dat oppervlakteactieve stoffen die in detergentia worden gebruikt, voldoen aan strenge criteria voor biologische afbreekbaarheid. Dit is belangrijk voor de bescherming van het milieu, aangezien de meeste was- en reinigingsmiddelen in het afvoercircuit terechtkomen en in waterzuiveringsinstallaties worden behandeld. In de Verordening wordt ook opgeroepen om specifieke productinformatie op de verpakking en via het internet beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld over de aanwezigheid van kleine hoeveelheden allergene ingrediënten. Deze Verordening is uitgebreid om het gebruik van fosfaat in consumentenwasproducten en in vaatwasmachines vanaf 2013 in alle EU-landen te beperken (EU 259/2012).

Consumenten die geïnteresseerd zijn in de technische details van de Detergentenverordening kunnen meer lezen op de industriewebsite.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline