Weboldal‑használati feltételek

 

https://www.cleanright.eu/

2020 január

................................................................................

Kérjük, hogy ezen a www.cleanright.eu/ címen elérhető honlapon és az alábbiakban meghatározott Jelszóval Védett Felületen (a továbbiakban: Weboldal) történő böngészés vagy a Weboldalhoz és a Jelszóval Védett Felülethez való hozzáférés előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati feltételeket (a továbbiakban: Használati Feltételek). 

Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője az „Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d’Entretien”, röviden „A.I.S.E.”, egy belga jog szerint alapított nemzetközi nonprofit egyesület, amelynek székhelye a Boulevard du Souverain 165, 4. emelet, 1160 Brüsszel, Belgium cím alatt található, és amely az 538.183.615. számon szerepel a jogi személyek (brüsszeli kerületi) nyilvántartásában (a továbbiakban: „A.I.S.E.”). Az A.I.S.E. uniós héaazonosító száma BE 0538 183 615.

Tel: +32 (0)2 679 62 67 - Fax: +32 (0) 2 679 62 79

 1. Általános feltételek

A jelen Használati Feltételek minden olyan személyre vonatkoznak, aki hozzáfér a Weboldalhoz és használja azt (a továbbiakban: „Felhasználó”); a Használati Feltételeket az A.I.S.E. bármikor előzetes értesítés nélkül, egészében vagy részben is megváltoztathatja. A legfrisebb változat ismerete érdekében ezért ajánljuk, hogy rendszeresen tanulmányozza a Használati Feltételeket.

A Használati Feltételek a Felhasználó és az A.I.S.E. között a Weboldalhoz való hozzáférés tekintetében teljes és kizárólagos megállapodást képeznek.

A Weboldal használatával a Felhasználó teljes mértékben és feltétel nélkül elfogadja a jelen Használati Feltételeket, és vállalja, hogy e Feltételeket betartja. Ha a Felhasználó nem ért egyet ezekkel a Használati Feltételekkel, a Weboldal mindennemű használatától tartózkodni köteles.

Az A.I.S.E. a Használati Feltételek vagy a Felhasználó és az A.I.S.E. szerződéses jogviszonyában fennálló bármely más kötelezettség megszegésének esetére fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja (többek között az alábbiakban meghatározott Jelszóval Védett Felületet is magában foglaló) Weboldalhoz való hozzáférést; ez nem gátolja meg az A.I.S.E.‑t vagy harmadik feleket abban, hogy a szerződésszegés miatt őket ért valamennyi közvetlen és közvetett kár megtérítését követeljék.

 1. Tartalom és felelősségkorlátozás

A Weboldalon található információ és anyagok pusztán tájékoztató jellegűek, és azokat az A.I.S.E. a lehető legnagyobb jóhiszeműséggel teszi elérhetővé. Az A.I.S.E. tudomása szerint a Weboldalon szereplő információ helytálló.

Az A.I.S.E. mindazonáltal nem tesz olyan nyilatkozatot, hogy a Weboldalon szereplő információ megfelelő, megbízható, teljes, illetve pontos, ezt nem szavatolja, és a tartalmi pontatlanságokért vagy hiányosságért sem vállal felelősséget.

Az A.I.S.E. – szándékosan jogellenes eljárása és/vagy kötelező jogszabályi rendelkezés megszegésének kivételével – semmilyen esetben nem tehető felelőssé a Weboldal tartalmának felhasználásáért. Az A.I.S.E. nem felel továbbá semmilyen olyan (közvetlen, közvetett, következményes, vagyoni vagy nem vagyoni) veszteségért vagy kárért, amely a Weboldalon megjelenő információ felhasználásából vagy annak alapulvételéből ered.

Az A.I.S.E. fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalt és annak tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa és frissítse.

 1. A Weboldal folytonossága

Az A.I.S.E. jogosult a Weboldalt bármikor, előzetes értesítés nélkül fejleszteni és felülvizsgálni.

Az A.I.S.E. (az alábbiakban meghatározott Jelszóval Védett Felületet is magában foglaló) Weboldalhoz való hozzáférést bármikor, előzetes értesítés nélkül leállíthatja, illetve (tartósan vagy átmenetileg) korlátozhatja.

 1. Biztonság

Az A.I.S.E. számos biztonsági előírást alkalmaz a Weboldalhoz történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében. Az A.I.S.E. azonban nem garantálja a Weboldal vírusokkal vagy hibákkal szembeni védettségét vagy azoktól való mentességét. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés kizárólag a saját kockázatára történik.

Az A.I.S.E. nem vállal felelősséget a Felhasználó számítógépes rendszerébe, szoftverébe vagy adatába történő olyan beavatkozásért vagy azok olyan károsodásáért, amely a jelen Weboldallal vagy annak használatával összefüggésben vagy azzal kapcsolatban következik be. A Felhasználókat arra ösztönözzük, hogy tegyenek megfelelő és kellő óvintézkedéseket (például használjanak saját vírusvédelmi szoftvert) annak biztosítására, hogy bármire is kattintanak ezen az oldalon, az nem hordoz vírust vagy más olyan fertőzést, amely beavatkozhat a Felhasználó számítógépes rendszerébe, szoftverébe vagy adataiba, illetve azokat károsíthatja.

A Weboldal elérése érdekében a Felhasználóknak kell beállítaniuk a saját informatikai, illetve számítógépes szoftvereiket és platformjaikat.

A Felhasználók visszaélésszerűen nem használhatják a Weboldalt, így szándékosan nem helyezhetnek el vírusokat, trójai falovakat, férgeket, logikai bombákat vagy más olyan anyagokat, amelyek rosszindulatúak vagy technológiailag károsak. A Felhasználók a Weboldalhoz, ahhoz a szerverhez, ahol a Weboldalt tárolják, vagy a Weboldalhoz kapcsolt szerverekhez, számítógépekhez vagy adatbázisokhoz való jogosulatlan hozzáférésre nem tehetnek kísérletet. A Felhasználók a Weboldalt szolgáltatásmegtagadással vagy elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadással nem támadhatják meg. E rendelkezés megszegésével a Felhasználók az információtechnológiai bűncselekményekről szóló 2000. november 28-i belga jogszabály értelmében vett bűncselekményt követnének el.

Az A.I.S.E. minden ilyen jogsértésről bejelentést tesz az illetékes rendészeti hatóságoknak, és azokkal együttműködik.

 1. Szellemi tulajdonjogok

A Weboldal és annak minden alkotóeleme (tartalom, megjelölések, logók, grafika, fényképek, animációk, videók, zenék, szövegek stb.) az A.I.S.E. tulajdonát képezi, és szellemi tulajdonhoz fűződő jogi oltalom (például szerzői és szomszédos jogi oltalom, védjegyoltalom stb.) alatt áll.

A Weboldalon szereplő anyagok – ha azok nem kereskedelmi célt szolgálnak – a forrás megnevezésével és elismerése mellett sokszorosíthatók.

A fenti korlátozás megsértése a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok sérelmét valósíthatja meg; e magatartás szabadságvesztéssel és pénzbírsággal büntethető, emellett arra hivatkozással polgári jogi kártérítés is követelhető.

Az A.I.S.E. a nyilvánosan hozzáférhető hivatalos dokumentumok és ezen a Weboldalon vagy a Jelszóval Védett Felületen bemutatott dokumentumok tekintetében szerzői jogi igénnyel nem él. A jelen Weboldalon fellelhető, – adott esetben – harmadik felek tulajdonát képező anyagokhoz fűződő szerzői jogokat tiszteletben kell tartani; ezen anyagok tekintetében az A.I.S.E. másnak semmilyen jogot nem biztosít.

 1. Harmadik fél weboldalára mutató linkek

A más weboldalakra mutató hivatkozások (linkek) kizárólag kényelmi célt szolgálnak. Következésképpen e hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy az A.I.S.E. felelősséget vállalna a harmadik fél weboldalán szereplő információért, vagy elfogadná azt. Az A.I.S.E. semmilyen felelősséget nem vállal más weboldalért vagy az azon fellelhető információért, ha az A.I.S.E. az adott weboldalnak nem tulajdonosa; ellenkező esetben az A.I.S.E. felelősségére az adott weboldal használatára vonatkozó feltételek az irányadók.

Az A.I.S.E. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül tilos a Weboldalon más webhelyre mutató hivatkozásokat elhelyezni.

 1. Jelszóval Védett Felület (Partner felület)

A Jelszóval Védett Felülethez kizárólag az A.I.S.E. tagjai férhetnek hozzá, ezért oda a Weboldal többi Felhasználója nem léphet be. A hozzáféréshez szükséges felhasználónév és jelszó az A.I.S.E.-től igényelhető.

A felhasználónév és a jelszó szigorúan személyes és bizalmas. A tag felel a jelszó használatáért, és valamennyi, a Jelszóval Védett Felületen vagy azon keresztül folytatott tevékenységéért.

Az A.I.S.E. a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, köztük az általános adatvédelmi rendelettel (a továbbiakban: GDPR) összhangban kezeli a Jelszóval Védett Felülethez való hozzáféréssel kapcsolatos személyes adatokat. Az adatkezeléssel kapcsolatos további tájékoztatásért olvassa el az adatvédelmi szabályzatunkat.

 1. A nyújtott szolgáltatások

A Weboldalon keresztül a Felhasználó a „Tartsa a mosószerkapszulákat gyermekektől távol” kampány támogatása céljából e-mailt küldhet az ismerőseinek. Kizárólagosan a Felhasználó felel az e-mailben általa közölt adatokért és a szolgáltatás általa történő igénybevételéért.

Az A.I.S.E. a Felhasználó által a Szolgáltatás igénybevétele keretében közölt adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, köztük az általános adatvédelmi rendelettel („GDPR”) összhangban kezeli. Az adatkezeléssel kapcsolatos további tájékoztatásért olvassa el az adatvédelmi szabályzatunkat.

 1. Magánszemélyektől érkező megkeresések

A Felhasználó az A.I.S.E.-vel úgy veheti fel a kapcsolatot, hogy levelet vagy e-mailt küld valamely, az A.I.S.E.-ben tagsággal rendelkező nemzeti egyesület részére. Kizárólag a Felhasználó felel az ilyen levélben és e-mailben közölt adatokért.

Az A.I.S.E. az ilyen levelekben és e-mailekben közölt adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, köztük az általános adatvédelmi rendelettel („GDPR”) összhangban kezeli. Az adatkezeléssel kapcsolatos további tájékoztatásért olvassa el az adatvédelmi szabályzatunkat.

 1. Részleges érvénytelenség

A jelen Használati Feltételek egy vagy több rendelkezésének semmissége, érvénytelensége vagy kikényszeríthetetlensége nem eredményezi a Használati Feltételek egészének semmisségét, érvénytelenségét vagy kikényszeríthetetlenségét. A teljes egészében vagy részben semmis, érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezést nem létező rendelkezésnek kell tekinteni, az összes többi rendelkezés pedig továbbra is teljes mértékben hatályos. Az érvénytelennek nyilvánított rendelkezést egy ugyanolyan joghatású másik rendelkezéssel kell felváltani.

 1. Joglemondás

A Használati Feltételekből eredő jogok gyakorlásának elmulasztása vagy késedelme nem minősül a jogról való lemondásnak. A jog gyakorlásának elmulasztása vagy a jognak pusztán részleges gyakorlása a szóban forgó jog vagy a Használati Feltételekből eredő bármely más jog későbbi gyakorlását nem zárja ki.

 1. Irányadó jog és joghatóság

A Weboldalra és a jelen Használati Feltételekre a belga jog az irányadó. Az azokkal kapcsolatban felmerülő bármely jogvita rendezésére a brüsszeli bíróságok (Belgium) kizárólagos joghatósággal rendelkeznek.

Cookie szabályzat

A jelen Weboldal (www.keepcapsfromkids.eu és a Használati Feltételekben meghatározott, Jelszóval Védett Felület) a weboldal felhasználói élményének javítása céljából cookie-kat (sütiket) alkalmaz. A cookie olyan kisméretű szövegfájl, amelyet az ön számítógépén, táblagépén vagy mobilkészülékén helyeznek el akkor, amikor ön a honlapra látogat.

A Weboldal böngészésének folytatásával vagy az „Elfogadom” gombra kattintással ön elfogadja a jelen cookie szabályzatban bemutatott cookie-k használatát. Ön azonban a böngészője beállításainak (alábbiakban ismertetett) módosításával bármikor szabadon letilthatja a cookie-k használatát. Amennyiben ön letiltja a cookie-k használatát, az A.I.S.E. nem garantálja, hogy a Weboldalon tett látogatása gördülékeny és technikai problémától mentes lesz.

Cookie-k felhasználása

Az A.I.S.E. a cookie-kat (saját cookie-kat és harmadik fél cookie-kat) a hatályos jogszabályokkal, köztük az elektronikus kommunikációról szóló 2005. június 13-i belga törvénnyel összhangban használja.

Amennyiben ön ki kívánja zárni a Google Analitika által használt cookie-k készülékén történő elhelyezését, töltse le és telepítse a Google Analitikát letiltó böngészőbővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Cookie-k letiltása

A cookie-k használatát az alkalmazott webböngészőben tilthatja le:

A cooki-ek használatának letiltása a Weboldal működését és funkcióit hátrányosan érintheti. Javasoljuk a Felhasználónak, hogy ne tiltsa le a cookie-k használatát.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline