TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

http://www.cleanright.eu

2020. gada janvāris

................................................................................

Pirms pārlūkošanas un piekļuves šai vietnei ar adresi http://www.cleanright.eu un Ierobežotajam apgabalam, kā noteikts turpmāk (turpmāk tekstā – “Tīmekļa vietne”), lūdzu, izlasiet šos lietošanas noteikumus (turpmāk tekstā – “Lietošanas noteikumi”). Ierobežotais apgabals ir Tīmekļa vietnes neatņemama sastāvdaļa.

Šī vietne pieder un to pārvalda starptautiskā bezpeļņas organizācija “Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien”, saīsināti “A.I.S.E.” (Starptautiskā ziepju un mazgāšanas līdzekļu ražotāju asociācija), kas ir reģistrēta saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem (“AISBL/IVZW”), kuras juridiskā adrese ir Boulevard du Souverain 165, 4. stāvs, 1160 Briselē, Beļģijā, un kura ir reģistrēta juridisko personu reģistrā (Briseles apgabals) ar numuru 538.183.615 (turpmāk tekstā – “A.I.S.E.”. A.I.S.E. (Starptautiskā ziepju un mazgāšanas līdzekļu ražotāju asociācija) ES PVN numurs ir BE 0538 183 615

Tālr.: +32 (0)2 679 62 67 – Fakss: +32 (0) 2 679 62 79.

 1. Vispārīgie nosacījumi

Šie Lietošanas noteikumi attiecas uz jebkuru personu, kura piekļūst Tīmekļa vietnei un to izmanto (turpmāk tekstā “Lietotājs”), un A.I.S.E. to var vienmēr un bez brīdinājuma pilnībā vai daļēji mainīt. Tādēļ ieteicams regulāri apspriest šos Lietošanas noteikumus, lai tiktu izmantota jaunākā versija. 

Lietošanas noteikumi veido pilnīgu un ekskluzīvu vienošanos starp Lietotāju un A.I.S.E. attiecībā uz piekļuvi Tīmekļa vietnei.

Izmantojot šo vietni, Lietotājs pilnībā un bez nosacījumiem piekrīt šiem Lietošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot. Ja Lietotājs nepiekrīt šiem Lietošanas noteikumiem, viņam ir aizliegts izmantot šo Tīmekļa vietni.

Šo Lietošanas noteikumu vai citu līgumsaistību pārkāpuma gadījumā starp Lietotāju un A.I.S.E., A.I.S.E. patur tiesības atteikt piekļuvi Tīmekļa vietnei (tostarp, bet ne tikai Ierobežotajam apgabalam, kā noteikts turpmāk), neskarot A.I.S.E vai jebkuras trešās personas tiesības pieprasīt kompensāciju par visiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem, kas radušies pārkāpuma rezultātā.

 1. Saturs un atbildības ierobežojumi

Šajā tīmekļa vietnē ietvertā informācija un materiāli ir tikai informatīvi. To A.I.S.E. nodrošina godprātīgi. Tiek uzskatīts, ka tajā ietvertā informācija ir pareiza.

Tomēr A.I.S.E. neuzņemas nekādu atbildību un nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz šīs Tīmekļa vietnes sniegtās informācijas savlaicīgumu, uzticamību, pilnīgumu vai precizitāti, kā arī neuzņemas nekādu atbildību par saturā konstatēto neprecizitāti vai nepilnīgumu.

Lai gan A.I.S.E. dara visu iespējamo, lai ievērotu obligātās tiesību normas, tā nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par šīs Tīmekļa vietnes satura izmantošanu. Tāpat tā neuzņemas atbildību par jebkura veida zaudējumiem vai bojājumiem (tiešiem, netiešiem, izrietošiem, būtiskiem vai nebūtiskiem utt.), kas radušies, izmantojot šajā Tīmekļa vietnē sniegto informāciju vai atsaucoties uz to.

A.I.S.E. patur tiesības grozīt un atjaunināt Tīmekļa vietni un tās saturu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

 1. Tīmekļa vietnes turpinājums

A.I.S.E. ir tiesīga jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pilnveidot un pārskatīt šo Tīmekļa vietni.

A.I.S.E var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai ierobežot (pastāvīgi vai īslaicīgi) piekļuvi Tīmekļa vietnei (ieskaitot Ierobežoto apgabalu, kā noteikts tālāk).

 1. Drošība

A.I.S.E. piemēro drošības kontroles pasākumu virkni, lai aizsargātu Tīmekļa vietni no nesankcionētas piekļuves. Tomēr A.I.S.E. negarantē, ka Tīmekļa vietne būs droša vai bez defektiem vai vīrusiem. Lietotājs atzīst, ka viņš pats uzņemas risku par piekrišanu piekļuvei Tīmekļa vietnei.

A.I.S.E. neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem traucējumiem vai bojājumiem Lietotāja datorsistēmā, programmatūrā vai datos, kas radušies saistībā ar šo Tīmekļa vietni vai tās izmantošanu. Lietotājiem ir ieteicams veikt piemērotus un atbilstošus piesardzības pasākumus (piemēram, izmantojot savu vīrusu aizsardzības programmatūru), lai nodrošinātu, ka neatkarīgi no tā, kāds materiāls tiek iegūts no šīs vietnes, nepastāvētu vīrusu vai cita piesārņojuma draudi, kuri varētu izraisīt Lietotāja datorsistēmas, programmatūras vai datu defektus. 

Lietotāji ir atbildīgi par savu informācijas tehnoloģiju, datoru programmu un platformas konfigurēšanu, lai piekļūtu Tīmekļa vietnei.

Lietotāji nedrīkst ļaunprātīgi izmantot Tīmekļa vietni, apzināti ieviešot tajā vīrusus, trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citus ļaunprātīgus vai tehnoloģiski kaitīgus materiālus. Lietotāji nedrīkst mēģināt nedrīkst mēģināt nesankcionēti piekļūt Tīmekļa vietnei, serverim, kurā tiek uzglabāta vietne vai jebkuram citam serverim, datoram vai datubāzei, kas ir savienoti ar Tīmekļa vietni. Lietotāji nedrīkst veikt uzbrukumus Tīmekļa vietnei ar pakalpojuma atteikuma tipa uzbrukuma vai izkliedētā pakalpojuma atteikuma uzbrukuma palīdzību. Pārkāpjot šos noteikumus, Lietotājs izdarītu noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar Beļģijas 2000. gada 28. novembra aktu par informācijas tehnoloģiju noziedzību.

A.I.S.E. ziņos par jebkuru šādā veidā veiktu pārkāpumu attiecīgajām atbildīgajām institūcijām un sadarbosies ar šīm iestādēm.

 1. Intelektuālā īpašuma tiesības

Tīmekļa vietne un visas tās sastāvdaļas (saturs, zīmes, logotipi, grafika, fotogrāfijas, animācijas, video, mūzika, teksts utt.) ir A.I.S.E. īpašums. Tās aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības (piemēram, autortiesības un blakustiesības, preču zīmju tiesības utt.).

Tīmekļa vietnē atrodamā materiāla reproducēšana ir atļauta, izņemot komerciālu nolūku, ar nosacījuma, ka tiek norādīts un apstiprināts avots. 

Jebkurš minētā ierobežojuma pārkāpums var būt intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums, kas sodāms ar brīvības atņemšanu un naudas sodiem, neskarot civilo zaudējumu atlīdzību.

A.I.S.E. nepieprasa nevienu oficiālu dokumentu vai publiski pieejamu dokumentu autortiesības. Tas attiecas arī uz dokumentiem, kas iesniegti Tīmekļa vietnē vai ierobežotajā apgabalā. Ir jāievēro Tīmekļa vietnē ietvertās trešās puses materiāla autortiesības, ja tādas ir; nekādas citas tiesības netiek piešķirtas.

 1. Saites uz trešās puses tīmekļa vietni

Saites uz citām tīmekļa vietnēm ir paredzētas tikai jūsu ērtībai. Tādēļ A.I.S.E. neuzņemas nekādu  atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju, kura ir pieejama šajās tīmekļa vietnēs. A.I.S.E. neuzņemas nekādu atbildību vai garantijas attiecībā uz šajās tīmekļa vietnēs ietverto informāciju un tās saturu, izņemot gadījumus, kad A.I.S.E. ir šādas citas tīmekļa vietnes īpašnieks saskaņā ar piemērojamiem lietošanas noteikumiem.

Tīmekļa vietnē ir aizliegts ievietot hipersaites uz citu tīmekļa vietni bez iepriekšēja A.I.S.E. rakstiska apstiprinājuma.

 1. Ierobežots apgabals (partneru zona)

Piekļuve Ierobežotajam apgabalam ir ierobežota A.I.S.E. locekļiem un tādēļ nevar būt pieejams nevienam citam Tīmekļa vietnes Lietotājam. Piekļuve ir atkarīga no lietotājvārda un paroles iegūšanas no A.I.S.E.

Lietotājvārds un parole ir stingri personīgi un konfidenciāli. Dalībnieks ir atbildīgs par paroles izmantošanu un par visām savām darbībām Ierobežotajā apgabalā vai, izmantojot to.

A.I.S.E. apstrādā personas datus, kuri attiecas uz piekļuvi Ierobežotajam apgabalam, saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu (“GDPR”). Plašāku informāciju par šo apstrādi, lūdzu, skatiet mūsu konfidencialitātes politikā.

 1. Apkopes pakalpojuma sniedzējs

Izmantojot Tīmekļa vietni, Lietotājs var nosūtīt e-pastu draugiem, lai atbalstītu kampaņu “Sargājiet kapsulas no bērniem” Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par informāciju, kas tiek paziņota ar šo e-pastu un pakalpojuma izmantošanu.

A.I.S.E. apstrādā informāciju, ko Lietotājs nodod, izmantojot Pakalpojumu saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu (“GDPR”). Plašāku informāciju par šo apstrādi, lūdzu, skatiet mūsu konfidencialitātes politikā.

 1. Privātpersonu pieprasījumi

Lietotājs var sazināties ar A.I.S.E., nosūtot informāciju pa pastu vai e-pastu kādai no valsts asociācijām, kas ir A.I.S.E. locekļi. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par informāciju, kas tiek nosūtīta ar šo e-pastu un e-pastiem vispār.

A.I.S.E. apstrādā informāciju, kas tiek nosūtīta ar šo e-pastu un e-pastu saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu (“GDPR”). Plašāku informāciju par šo apstrādi, lūdzu, skatiet mūsu konfidencialitātes politikā.

 1. Noteikuma anulēšana

Viena vai vairāku šo Lietošanas noteikumu anulēšana, spēkā neesamība vai nepiemērojamība nedrīkst izraisīt Lietošanas noteikumu anulēšanu, spēkā neesamību vai nepiemērojamību kopumā. Noteikums, kurš ir pilnībā vai daļēji anulēts, spēkā neesošs vai nepiemērojams, tiek uzskatīts par norakstītu, bet visi pārējie noteikumi paliek pilnībā piemērojami. Šajā gadījumā noteikumu, kurš ir atzīts par spēkā neesošu, aizstāj ar citu noteikumu ar tādu pašu spēku.

 1. Atteikšanās no tiesībām

Jebkuru šajos Lietošanas noteikumos ietverto tiesību neizmantošanu vai novēlotu izmantošanu nevar uzskatīt par atteikšanos no šīm tiesībām. Šajos Lietošanas noteikumos ietverto tiesību neizmantošana vai tikai daļēja šo tiesību izmantošana neliedz izmantot šīs tiesības vai citam Lietošanas noteikumos ietvertās tiesības vēlāk.

 1. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šo Tīmekļa vietni un šos Lietošanas noteikumus regulē Beļģijas tiesību akti. Jebkurš strīds, kurš rodas saistībā ar iepriekš minēto, ir pakļauts tikai Briseles, Beļģijas tiesu jurisdikcijai.

Sīkdatņu politika

Lai uzlabotu Tīmekļa vietni lietošanas pieredzi, šī Tīmekļa vietne (www.keepcapsfromkids.eu un Lietošanas noteikumos noteiktais Ierobežotais apgabals) izmanto sīkdatnes. Sīkdatne ir neliels teksta fails, kas tiek saglabāts jūsu datorā, planšetdatorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat vietni.

Turpinot pārlūkot Tīmekļa vietni vai noklikšķinot uz pogas “Es piekrītu”, jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā aprakstīts šajā sīkdatņu politikā. Tomēr jūs varat jebkurā laikā atspējot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus (kā aprakstīts tālāk). Ja jūs izslēdzat sīkdatnes, A.I.S.E. nevar garantēt vienmērīgu vietnes darbību bez tehniskām problēmām.

Sīkdatņu izmantošana

A.I.S.E izmanto sīkdatnes (savas sīkdatnes un trešo pušu sīkdatnes) saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp Beļģijas 2005. gada 13. jūnija likumu par elektroniskajiem sakariem.

Ja vēlaties atteikties no “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas, jūs varat lejupielādēt un instalēt “Google Analytics Opt-out” (atteikšanās) pārlūkprogrammas pievienojumprogrammu:

Sīkdatņu atspējošana

Ja vēlaties bloķēt sīkdatnes, varat to izdarīt izmantotajā pārlūkprogrammā:

Sīkdatņu atspējošana var ietekmēt tīmekļa vietnes funkcionalitāti un līdzekļus. Lietotājam nav ieteicams atspējot sīkdatnes.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline