Čistiace prostriedky pre domácnosť a údržbové produkty sú pri používaní a skladovaní bezpečné podľa pokynov na štítku. Preto vždy prečítajte a riaďte sa pokynmi na štítku a vždy ich držte mimo dosahu detí.

Pretože čistiace prostriedky prichádzajú v mnohých formách (napr. kvapaliny, tuhé látky, aerosóly) a majú mnoho rôznych aplikácií (toaletná čistiaca kvapalina, sprej na povrchové leštenie, prací prášok atď.), pokyny na použitie a skladovanie sa líšia a sú špecifické pre každý produkt. 

V niektorých prípadoch môžu obsahovať nebezpečné zložky.  Takéto prísady sa používajú, pretože sú nevyhnutné, aby produkt dobre fungoval.  Napríklad niektoré saponáty obsahujú enzýmy, ktoré pomáhajú rozbiť a odstrániť mastnotu a iné škvrny od potravín z tkanín, zatiaľ čo dezinfekčné prostriedky môžu obsahovať biocídnu zložku na odstránenie a zabránenie šírenia choroboplodných mikróbov.

Ak výrobok obsahuje nebezpečné zložky, právne predpisy EÚ vyžadujú, aby boli na etikete uvedené konkrétne výstražné piktogramy a informácie o nebezpečnosti.  Okrem toho uvidíte niekoľko užitočných ikon bezpečného používania vyvinutých v európskom priemysle čistiacich prostriedkov, ktoré vám pomôžu bezpečne používať nebezpečné čistiace prostriedky pre domácnosť.

Prezrite si celý rad symbolov, ktoré sa môžu zobrazovať na štítku čistiaceho prostriedku, aby ste sa uistili, že viete, čo všetky znamenajú.

Riaďte sa týmito kľúčovými radami, aby ste zabránili úrazom v domácnosti

V Európe nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení chemikálií (CLP) určuje, aké informácie o nebezpečnosti sa musia uvádzať na označení chemikálie (vrátane čistiacich prostriedkov pre domácnosť), aby vám pomohli bezpečne manipulovať a používať ju.

Nižšie nájdete piktogramy nebezpečnosti podľa nariadenia CLP, ktoré sa bežne nachádzajú na označení saponátov v domácnosti a čistiacich prostriedkov so zjednodušeným vysvetlením, čo znamenajú a aké bezpečnostné opatrenia by ste mali prijať, keď vidíte tento piktogram na výrobku.

Celú etiketu by ste si samozrejme mali pozorne prečítať.

 • Podrobnejšie informácie o nariadení o klasifikácii, označovaní a balení chemikálií a o jeho požiadavkách nájdete na webovej stránke Európskej agentúry pre chemické látky (ECHA).
 • Ak stále máte staré výrobky z obdobia pred rokom 2015, môžu mať odlišné výstražné piktogramy. Zistite, ako sa tieto zmenili.
 • HORĽAVINA

  Význam:

  Veľmi alebo mimoriadne horľavý plyn, aerosól, kvapalina alebo výpary

  napr. aerosóly (napríklad osviežovače vzduchu, insekticídy, leštidlá, čističe rúry atď.)
  Možno aj na prostriedkoch na ostrekovanie čelného skla, čističoch na sklo, niektorých univerzálnych čistiacich prostriedkoch, dezinfekčných prostriedkoch na ruky

  Bezpečnostné opatrenie:

  • Uchovávajte mimo dosahu detí
  • Uchovávajte mimo dosahu tepla.
  • Nádobu uchovávajte tesne uzavretú

 • LÁTKY NEBEZPEČNÉ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

  Význam:

  Toxický pre vodné organizmy.

  Bezpečnostné opatrenie:
  • Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • Zozbierajte uniknutý produkt

 • DRÁŽDIDLO PRE OČI A POKOŽKU

  Význam:

  Môže spôsobiť ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

  napr. žieravé čističe na odtoky, toaletné čističe s obsahom kyselín, odstraňovače vodného kameňa atď.

  Bezpečnostné opatrenie:

  • Uchovávajte mimo dosahu detí
  • Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou a očami
  • Ak dôjde k úniku na pokožku alebo oči, okamžite ich vypláchnite vodou.
  • Ak dôjde k úniku na pokožku alebo oči, okamžite vyhľadajte lekára.

 • POŠKODENIE OČÍ

  Význam:

  Môže spôsobiť vážne poškodenie očí.
  napr. na pracích prostriedkoch, čistiacich prostriedkoch na automatické umývanie riadu, univerzálnych čistiacich prostriedkoch.
  Je možné, že niektoré ručné tekuté čistiace prostriedky na riad

  Bezpečnostné opatrenia:
  Uchovávajte mimo dosahu detí
  Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.
  Vyhýbajte sa kontaktu s očami.
  V prípade náhodného kontaktu s očami ich vypláchnite vodou.
  Ak sa necítite dobre, kontaktujte toxikologické centrum

 • DRÁŽDIDLO

  Význam:

  Môže vyvolať kožnú alergickú reakciu alebo vážne podráždenie očí.
  napr. na pracích prostriedkoch,
  tekutých čistiacich prostriedkoch na umývanie riadu, univerzálnych čistiacich prostriedkoch, čistiacich prostriedkoch na automatické umývanie riadu

  Bezpečnostné opatrenia:

  Uchovávajte mimo dosahu detí
  Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
  V prípade náhodného kontaktu s očami ich vypláchnite vodou.

O ikonách bezpečného používania

Na etikete, vyvinutom priemyselnom odvetvím nájdete pokyny na bezpečné používanie, ktoré vám pomôžu bezpečne používať výrobky a dopĺňať dôležité informácie o nebezpečenstve predpísané smernicami EÚ.

Tieto ikony a frázy bezpečného používania vám pomôžu bezpečne používať a skladovať prostriedky na čistenie domácnosti a údržbové produkty.  Nájdete ich na štítku a poskytujú pokyny na bezpečné používanie jednoduchým, prístupným a priamym spôsobom. 

Túto ikonu oficiálne schválila Organizácia Spojených národov v polovici roku 2019 a bola zahrnutá do usmernení podvýboru GHS (Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií).

 • Zlepené kapsuly neodtrhávajte
 • Ľudia s citlivou alebo poškodenou pokožkou by sa mali vyhýbať dlhodobému kontaktu s výrobkom.
 • Neprerážajte,nelámte, nerežte.
 • Vrecko riadne uzavrite.
 • Používajte suchými rukami.
 • Obsah náhradnej náplne vlievajte iba do pôvodnej nádoby.
 • Vrchnák riadne uzavrite.
 • Nemiešajte s inými výrobkami.
 • Nekonzumujte. V prípade požitia výrobku vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Po použití si umyte ruky.
 • Po použití v miestnosti vyvetrajte.
 • Nesmie prísť do kontaktu s očami. V prípade kontaktu s očami je potrebné hneď ich vymyť s veľkým množstvom vody.
 • Skladujte mimo dosahu detí.

Predchádzanie úrazom v domácnosti

Čistiace prostriedky sú bezpečné, ak sa používajú a skladujú podľa pokynov.  Preto by ste si pred použitím produktu mali vždy prečítať štítok.Tu je niekoľko dobrých rád, ako zabrániť zneužívaniu a úrazom a čo robiť v prípade úrazu.

Pochopenie potenciálnej alergie na kožu a podráždenie kože

 Len v zriedkavých prípadoch bolo zistené, že látky v saponátoch a údržbových produktoch spôsobovali alergickú reakciu. Ale ak máte podráždenie pokožky a / alebo máte podozrenie, že máte kožnú alergiu spôsobenú detergentom alebo čistiacim prostriedkom, môžete podniknúť určité kroky.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline