Najprv: vždy si prečítajte etiketu

Niektoré druhy výrobkov pre domácnosť, ako sú čističe odtokov alebo bielidlá, si vyžadujú osobitné opatrenia, a preto sú označené osobitnými symbolmi nebezpečenstva. Ak nájdete na etikete výstražný symbol, nikdy výrobok nepoužívajte, kým si pozorne neprečítate výstražné upozornenie a neprijmete odporúčané bezpečnostné opatrenia.

Podľa zákona musia mať všetky potenciálne nebezpečné výrobky na etikete uvedené bezpečnostné informácie. Pre spotrebiteľov je dôležité, aby si tieto informácie prečítali, aby si boli vedomí rizika a mohli podniknúť potrebné kroky na zabezpečenie bezpečného používania výrobku. Etiketa vám tiež napovie, čo robiť v prípade nesprávneho použitia alebo úrazu.

Vždy, keď zavoláte svojho lekára, toxikologické centrum alebo spoločnosť, majte so sebou výrobok, aby ste mohli prečítať štítok osobe na linke. Umožní im to, aby vám poskytli presné rady o tom, čo máte robiť. Ak idete k svojmu lekárovi, vezmite si výrobok so sebou v pôvodnom obale.

Poznámka: Symbol nebezpečenstva sa vzťahuje iba na produkt, ktorý je v balení.

Predchádzajte úrazom

  1. Vždy si prečítajte štítok a postupujte podľa pokynov na bezpečné používanie
  2. Pri manipulácii s žieravými výrobkami noste ochranný odev alebo vybavenie, ako sú rukavice alebo ochranné okuliare
  3. Zaistite riadnu ventiláciu. Pracujte vonku vždy keď je to možné.
  4. Pri používaní nebezpečných výrobkov držte tieto výrobky vždy mimo dosahu detí; výrobok nikdy nenechávajte vedľa vedra alebo na kuchynskej pracovnej doske.
  5. Pamätajte, že uzáver odolný voči otvoreniu deťmi nezaručuje, že deti nebudú môcť otvoriť obal; iba im to sťažuje. Nebezpečné výrobky skladujte vždy mimo dosahu detí, najlepšie pod zámkom a kľúčom.
  6. Nikdy neodstraňujte štítky; uistite sa, že štítky zostávajú čitateľné.
  7. Nikdy nemiešajte dva alebo viac produktov spolu: môžete spôsobiť nebezpečné chemické reakcie.
  8. Výrobky vždy uchovávajte v pôvodnom obale. Ak používate náplne, vždy používajte tú istú nádobu (aby ste zabránili zmiešaniu rôznych produktov) a pri doplňovaní sa uistite, že nie sú prítomné deti.
  9. Pred vyhodením obalu obal uzavrite (alebo opláchnite).

 

Postupujte podľa týchto pokynov o tom, čo robiť v prípade úrazu alebo nesprávneho použitia