Fördelar

  • Starch reduces the chance of wrinkling and can make ironing easier.

  • It also helps to keep a nice crisp crease in trousers or a shirt sleeve.

Säker användning

  • Förvaras oåtkomligt för barn.
  • Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.
  • Skölj av händerna efter användning.
  • Får ej förtäras. Vid förtäring, kontakta genast läkare.
  • Personer med känslig hud eller hudskador ska undvika långvarig kontakt med produkten.

Tillämpbar användning

  • If you are going to store articles for a while, do not starch them first. Starch attracts bugs and can cause items to yellow over time.