Först: Läs alltid etiketten

Vissa typer av hushållsprodukter, som till exempel avloppsrengörare eller blekmedel, kräver extra försiktighetsåtgärder och är därför märkta med speciella risksymboler. Om det finns en farosymbol på etiketten ska du inte använda den produkten förrän du noggrant har läst varningsinformationen och vidtagit de rekommenderade försiktighetsåtgärderna.

Alla potentiellt farliga produkter måste, enligt lag, innehålla säkerhetsinformation på etiketten. Det är av yttersta vikt för konsumenterna att läsa denna information så att de är medvetna om risken och kan vidta nödvändiga steg för att säkerställa säker användning av produkten. Etiketten talar även om vad du ska göra i händelse av felanvändning eller olyckshändelse.

Ha alltid produkten med dig när du ringer din doktor, Giftinformationscentralen eller företaget för att kunna läsa upp etiketten för personen på telefon. Detta gör det möjligt för dem att ge dig exakta råd om vad du bör göra. Om du besöker din doktor, ta med dig produkten i dess originalförpackning.

Notera: Farosymbolen gäller bara produkten som den är i sin förpackning.

Förhindra att olyckor händer

  1. Läs alltid etiketten och följ instruktionerna för säker användning
  2. När du hanterar frätande produkter, bär skyddande kläder eller utrustning såsom handskar och skyddsglasögon
  3. Säkerställ ordentlig ventilation.  Arbeta utomhus om möjligt.
  4. Håll barn borta medan du använder farliga produkter; lämna aldrig produkten bredvid spannen eller på arbetsbänken.
  5. Kom ihåg att en barnsäker öppning inte alltid garanterar att barn inte kan öppna behållaren; den gör det enbart svårare för dem.  Förvara alltid farliga produkter utom räckhåll för barn, helst inlåsta.
  6. Ta aldrig bort etiketter; se till att etiketten fortsätter att vara läsbar.
  7. Blanda aldrig två eller fler produkter med varandra: du kan skapa en farlig kemisk reaktion.
  8. Behåll alltid produkterna i sina originalbehållare. Om du använder påfyllningsprodukter, använd alltid samma behållare (för att undvika att blanda olika produkter) och se till att inga barn är närvarande när du fyller på.
  9. Stäng förpackningar (eller skölj) innan du kastar behållaren. 

Följ detta råd om vad du bör göra i händelse av olycka eller felanvändning.