Wydajność i skuteczność detergentów i środków czystości opierają się na doskonałych formułach chemicznych. Producenci dokładają wszelkich starań, aby ich produkty były bezpieczne w użyciu dzięki rygorystycznym testom oraz dostarczaniu prostych i jasnych instrukcji i etykiet.
Ale w jaki sposób producenci określają, co jest bezpieczne, a co nie? W jaki sposób ustala się poziomy „zagrożenia
i „ryzyka?

W odniesieniu do charakterystyki bezpieczeństwa składników chemicznych ważne jest zrozumienie dokładnego znaczenia stosowanej terminologii. Na przykład, wiele osób zamiennie używa terminów „niebezpieczeństwo” i „ryzyko”, ale w rzeczywistości słowa te mają bardzo różne znaczenia.

Jaka jest różnica między ryzykiem, zagrożeniem i narażeniem?

Niebezpieczeństwo związane z substancją chemiczną to jej nieodłączna zdolność do wywoływania negatywnych skutków. Ryzyko polega na prawdopodobieństwie wystąpienia tych skutków w aplikacjach, w których dana substancja chemiczna jest stosowana.

ZAGROŻENIE Sposób, w jaki przedmiot lub sytuacja może spowodować uszczerbek na zdrowiu lub szkody w środowisku

x

NARAŻENIE Stopień, w jakim osoba poszkodowana jest poddana działaniu lub podlega wpływowi zagrożenia

=

RYZYKO Szansa, że szkoda rzeczywiście wystąpi

Na przykład przechodzenie przez jezdnię jest czynnością związaną z zagrożeniem, ponieważ może zakończyć się wypadkiem. Ale nikt nie sugeruje, aby jej zabronić. W tym przykładzie wytyczne i środki bezpieczeństwa, w ramach których podejmowane są działania, zmniejszają ryzyko do dopuszczalnego poziomu. Ta sama zasada może być zastosowana w stosunku do chemikaliów.

W przypadku danej substancji chemicznej ocena ryzyka musi uwzględniać nie tylko wewnętrzne zagrożenia związane z tą substancją chemiczną, ale również sposób, w jaki zagrożenia te mogą zostać złagodzone poprzez ograniczenie narażenia do dopuszczalnych poziomów. Dlatego niezbędne jest dostarczanie informacji o chemikaliach w oparciu o oceny zagrożeń i ryzyka, aby zapewnić klientom i użytkownikom końcowym właściwe zrozumienie związanych z nimi kwestii bezpieczeństwa.

W ten sposób przemysł demonstruje swoje zaangażowanie na rzecz odpowiedzialnego stosowania swoich produktów, zarówno dla bezpieczeństwa ludzi, jak i dla środowiska.

Ocena i zarządzanie ryzykiem związanym z substancjami chemicznymi

W celu zarządzania ryzykiem, podczas opracowywania swoich receptur, producenci produktów, w których stosowane są składniki chemiczne, biorą pod uwagę wnioski z oceny ryzyka. Na podstawie tych wniosków określają oni sposób zmniejszenia ryzyka oraz przekazują klientom i użytkownikom końcowym odpowiednie informacje na temat bezpiecznego użytkowania produktu oraz wymaganych do podjęcia środków zmniejszających ryzyko.

Informacje te są przekazywane za pośrednictwem różnych kanałów, w tym strony internetowej producenta, infolinii dla klientów oraz etykiety lub opakowania samego produktu.