Οφέλη

 • They simplify cleaning off stubborn dirt and grease build-up-, whether it’s burnt-on food on the cooker or soap scum in the bathroom.

 • They can be used effectively on many types of surfaces though they should be used with care on any surfaces prone to scratching.

 • Abrasive cleaners offer extra cleaning power to get rid of dried-on stains on surfaces that are resistant to scratching.

Ασφαλής χρήση

 • Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
 • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.
 • Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.

Βιώσιμη χρήση

 • Always check the label first to make sure the product is suitable for the surface you want to use it on. If in doubt, test first on an inconspicuous area.

 • For specific surfaces or cleaning problems, there are specialist products that can help.

 • Nowadays abrasive cleaners are most often creamy liquids with the abrasive particles suspended in the liquid.

 • However, in some countries pastes or even powders are preferred. Some also contain bleach for extra cleaning power.

 • Some dirt and stains are hard to remove with conventional cleaners, such as deposits built up over time (burnt-on greasy residue on cookers, or thick soap scum in bathrooms).

 • These can be much more readily removed by rubbing with an abrasive cleaner.