Οφέλη

 • Sodium hypochlorite-based bleach products (‘chlorine bleach’) can be very effective at removing tough stains from white fabrics.

 • Chorine bleach will whiten laundry items that have yellowed.

Ασφαλής χρήση

 • Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
 • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.
 • Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.
 • Μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα.
 • Μην μεταγγίζετε το περιεχόμενο σε άλλο περιέκτη.

Βιώσιμη χρήση

 • Bleach additives can be added into the washing machine. Oxygen-based bleach additives are normally added to the main wash and chlorine-based bleaches can be added in before the final rinse cycle.

 • If you are using a chlorine-based bleach additive in your laundry, do not use fabric softener.

 • Do not add bleach directly into the machine drum as it may damage your clothes.

 • Always read the care label on your garment before using bleach.

 • Always read the product label and follow the instructions to achieve best results. For coloured garments, use a bleach product that is not chlorine based.