Πρώτον: να διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα

Ορισμένοι τύποι προϊόντων οικιακής χρήσης, όπως τα καθαριστικά σωληνώσεων αποχέτευσης ή η χλωρίνη, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και επομένως είναι επισημασμένοι με ειδικά σύμβολα επικινδυνότητας. Εάν βρείτε ένα σύμβολο επικινδυνότητας στην ετικέτα, ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν έως ότου έχετε διαβάσει προσεκτικά τη δήλωση προειδοποίησης και έχετε λάβει τα συνιστώμενα προληπτικά μέτρα.

Βάσει νόμου, όλα τα δυνητικά επικίνδυνα προϊόντα πρέπει να αναγράφουν πληροφορίες ασφαλείας στην ετικέτα. Είναι σημαντικό για τους καταναλωτές να διαβάζουν αυτές τις πληροφορίες, ώστε να έχουν πλήρη επίγνωση των κινδύνων και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την ασφαλή χρήση του προϊόντος. Η ετικέτα παρέχει επίσης πληροφορίες για το τι να κάνετε σε περίπτωση κακής χρήσης ή ατυχήματος.

Πάντα να έχετε το προϊόν μαζί σας όταν επικοινωνείτε με τον γιατρό σας, το κέντρο δηλητηριάσεων ή την εταιρεία προκειμένου να μπορέσετε να διαβάσετε την ετικέτα στο πρόσωπο με το οποίο συνομιλείτε. Αυτό θα τους βοηθήσει να σας δώσουν ακριβείς οδηγίες για το τι πρέπει να κάνετε. Αν πάτε στον γιατρό σας, πάρτε μαζί σας το προϊόν στην αρχική του συσκευασία.

Σημείωση: Το σύμβολο επικινδυνότητας ισχύει μόνο για το προϊόν όπως περιέχεται στη συσκευασία.

Πρόληψη ατυχημάτων προτού συμβούν

  1. Να διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης.
  2. Κατά τον χειρισμό διαβρωτικών προϊόντων, να φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και εξοπλισμό όπως γάντια και γυαλιά ασφαλείας.
  3. Να εξασφαλίζετε επαρκή αερισμό. Να πραγματοποιείτε τις εργασίες σε εξωτερικό χώρο, όποτε αυτό είναι δυνατό.
  4. Να κρατάτε τα παιδιά μακριά όταν χρησιμοποιείτε επικίνδυνα προϊόντα μην αφήνετε ποτέ το προϊόν δίπλα στον κουβά ή επάνω στον πάγκο.
  5. Να θυμάστε ότι ένα καπάκι ασφαλείας δεν εγγυάται ότι τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν τη συσκευασία, απλώς τα δυσκολεύει περισσότερο. Να αποθηκεύετε πάντοτε τα επικίνδυνα προϊόντα μακριά από παιδιά, κατά προτίμηση σε μέρη με κλειδαριά.
  6. Να μην αφαιρείτε ποτέ τις ετικέτες· βεβαιωθείτε ότι οι ετικέτες παραμένουν ευανάγνωστες.
  7. Ποτέ μην αναμιγνύετε δύο ή περισσότερα προϊόντα μαζί: μπορεί να προκαλέσετε επικίνδυνες χημικές αντιδράσεις.
  8. Να διατηρείτε πάντοτε τα προϊόντα στην αρχική τους συσκευασία. Εάν χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά, να χρησιμοποιείτε πάντα τον ίδιο περιέκτη (για να αποφευχθεί η ανάμειξη διαφορετικών προϊόντων) και να βεβαιώνεστε ότι το κάνετε όταν τα παιδιά δεν είναι μπροστά.
  9. Κλείστε τη συσκευασία (ή ξεπλύντε την) πριν απορρίψετε τον περιέκτη.

Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές για το τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ατυχήματος ή κακής χρήσης